کارجو
نام
نام خانوادگی
کد ملی
جنسیت
تاریخ تولد
تلفن
موبایل
پست الكترونیكی
محدود سکونت
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
کد معرف
معدل
ردیف شغلی مورد نظر
روی کارت ملی
پشت کارت ملی
صفحه اول شناسنامه
توضیحات

© 2019 Poyagroup, inc. All rights reserved.